1886'DAN BERİ PROFESYONELLERİN ELİNDE

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ
Unvan : Aventek Otomotiv Ltd. Şti. (Bundan böyle işbu sözleşmede kısaca “Aventek” veya “Satıcı” olarak anılacaktır)
Adres : Girne Bulvarı No:206/B Bayraklı İzmir
Telefon : 0232 999 92 14
Mail : info@bahcoekipman.com
Internet Adresi : www.bahcoekipman.com

MADDE 2 – ALICI BİLGİLERİ
Ad Soyad / Unvan : (Bundan böyle işbu sözleşmede kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır)
Adres :
Vergi / Kimlik No :
Telefon :
Mail :

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ve Alıcı tarafından kabul edilen ve işbu sözleşmenin eki, bütünleyicisi ve ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’na uygun olarak düzenlenmiştir.

3.2. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.3. İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI’nın, SATICI’ya ait Site’den elektronik ortamda sipariş verdiği, Site’de belirtilen nitelikleri haiz ürünlerin/hizmetlerin satışı, satış fiyatı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve satış akdinin kurulması oluşturur.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETİN NİTELİKLERİ
Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’in tüm vergiler dahil satış bedeli, Site’de ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ayrıca Ürün/Hizmet’in tanıtım sayfasında yer alan özellik ve nitelikleri de, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 5 – ÜRÜN’ÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
5.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Ürün/Hizmet’in (Bundan böyle işbu sözleşmede kısaca “Ürün” olarak anılacaktır) ALICI’ya teslim edilmesiyle de SATICI yönünden ifa edilmiş olur. Ürün, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere Site’de belirtilen teslimat prosedürüne uygun olarak teslim edilecektir.

5.2. Ürünün, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edileceğinin belirtilmiş olması halinde ise, teslim anında teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz ve bu duruma ilişkin masraflardan (kargo ücreti vb.) dolayı da sorumluluğu doğmaz.

5.3. SATICI, Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden –kargoda oluşabilecek hasar, zarar ya da ziyanlar hariç- sorumludur.

5.4. SATICI, tahdidi olmamak kaydı ile; deprem, su baskını, yangın, çalışmaya imkan vermeyen hava koşulları, hükümet ve devlet uygulamaları, iç savaş, karışıklık, ayaklanma, terör, kalkışma, darbe ve darbe girişimi halleri, OHAL veya seferberlik ilanı, gümrük veya ithalat/ihracat mevzuatından ya da uygulamalarından, her nevi gümrük veya ithalat/ihracat rejimi değişikliklerinden ya da hükümet uygulamalarından kaynaklanan ithalat/ihracat veya nakliyat/sevkiyat kısıtlamaları veya engelleri gibi, ürünlerin teslimini engelleyen ve SATICI’nın irade ve inisiyatifinde bulunmayan sebeplerle ortadan kaldıran ya da geciktiren haller ile benzer diğer mücbir sebep halleri veya imalatçının ya da ithalatçının neden olacağı gecikmelerde, SATICI teslim süresini söz konusu sebepler ortadan kalkıncaya kadar uzatabilir. Bu sürede ALICI’nın, satın aldığı ürün bedel/bedellerini ve/veya mevcut diğer masraflarını ödeme yükümlülüğü her hâlükârda devam edecektir.

MADDE 6- SÖZLEŞME TARİHİ
SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme, ALICI tarafından Site üzerinden sipariş verilen tarihte imzalanarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş olacak ve bir nüshası da ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir.

MADDE 7- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
7.1. Ürün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Site’de teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra teslimat prosedüründe belirtilen sürelerde yapılır. SATICI, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün/Hizmet’i, ALICI tarafından Ürün/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. SATICI, Ürün/Hizmetlerin teslimini teslimat prosedürü çerçevesinde gerçekleştirir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI da, Ürün/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.2. Site’den sipariş verilen ürünler, siparişte belirtilen teslimat adresine teslim edilecektir. Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI’nın bizahati adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI’nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün/Hizmet’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden ya da oluşabilecek hasar, zarar ve ziyandan dolayı oluşan gider, masraf ve tazminatlar da ALICI’ya aittir.

7.3. Sipariş verilen Ürünler tedarik sürelerine göre farklı zamanlarda kargoya verilebilir. Tedarik sürecini takip eden en kısa sürede ürünler anlaşmalı olunan kargo firması aracılığıyla ALICI tarafından belirtilen adrese kargo ile gönderilir. Tedarik süreçlerinde oluşabilecek gecikmeler sebebiyle teslimat sürelerinde farklılıklar meydana gelebilir, bu durumdan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7.4. Ürünün SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

7.5. Siparişin kargo şirketine teslim edilmesini takiben; SATICI, ALICI’nın kayıtlı e- posta adresine bir bilgilendirme mesajı iletecektir. SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

7.6. ALICI, teslimat süresinde yaşanabilecek gecikmeleri en aza indirmek için adres bilgilerini siteye doğru ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Adres bildirimi kaynaklı gecikmelerden ya da teslim edilememe halinden ötürü SATICI sorumlu değildir.

7.7. Ürün/Hizmet teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalanmaması durumunda Ürün/Hizmet teslimatı yapılmayabilir. İnternet sitesinden yapılan alışveriş sırasında ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanan işbu Sözleşme, her durumda yeterli, geçerli ve bağlayıcıdır.

MADDE 8 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
8.1. ALICI, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri/ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşmenin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün/Hizmet’e ait temel özellikler, Ürün/Hizmetler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ile teslimat bilgilerini, cayma hakkı da dahil her türlü yasal haklarını da doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, okuduğunu ve bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve teyit etmiş olur.

8.2. ALICI’nın, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır; fatura ve diğer unsurlar iade edilmelidir.

8.3. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise; Ürün/Hizmet’i teslim almadan önce bedelini eksiksiz olarak ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün/Hizmet bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün/Hizmet’i teslim etmeyebilir. Ürün/Hizmet’in tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün/Hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün/Hizmet’i kutusu ve sair tüm unsurları ile birlikte 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ürünün ALICI’ya teslim edilmemiş olması durumunda da; ALICI, SATICI’nın tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

8.4. ALICI, ödeme şekli olarak kredi kartı tercih ettiği takdirde, kredi kartı bilgileri kendisinden istendiğinde, bilgilerini vereceği kredi kartının kendisine ait olduğunu ve kullanmaya tam yetkili durumda olduğunu ve kredi kartının ödeme için yeterli limite sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. ALICI ile sipariş verildiği sırada kullanılan kredi kartı sahibinin/hamilinin aynı kişiler olmaması ya da ürünün ALICI’ya tesliminden önce, alışverişte kullanılan kredi kartına ile ilgili herhangi bir güvenlik açığı/sorunu tespit edilmesi hallerinde, SATICI, bu güvenlik açığını/sorununu ortadan kaldırmaya ya da işlemin güvenilirliğini sağlamaya yarayacak önlemleri almasını ALICI’dan talep edebilir; bu kapsamda ALICI’dan ek bilgi/belge talebinde bulunabilir. ALICI’nın işbu talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş onaylanmayacak olup, bahse konu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, başka bir gerekçe göstermeksizin siparişi iptal edebilecektir.

8.6. ALICI, sipariş ettiği ürünleri satın almak için sağladığı bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. SATICI, bu bilgilerin doğrulanması için kimlik kontrolü yapma hakkını saklı tutar; ancak bununla yükümlü değildir.

8.7. ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere ya da sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, SATICI’nın fazlaya ilişkin ve diğer davalardan kaynaklanan her türlü alacak, talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile; ALICI’nın, Site’den hizmet alması engellenebilir ya da üyeliği tek taraflı olarak iptal edilebilir. Böyle bir durumda ALICI, SATICI’dan hiçbir ad ve nam altında tazminat ya da alacak talebinde bulunamaz.

8.8. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında SATICI ile paylaştığı iletişim bilgilerinin, SATICI tarafından ticari ve tanıtım amaçlı iletiler göndermek maksadıyla kullanılmasına da muvafakat etmekte olduğunu işbu Sözleşme’nin kurulması ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 4 (dört) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’in, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edileceğinin bildirilmesi halinde, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden de SATICI sorumlu tutulamayacaktır. İşbu Sözleşme’nin sair maddelerinde belirtilen hükümler de geçerli ve bağlayıcıdır.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI
10.1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve

Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler, SATICI’ya ait web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için; süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır (Yazılı bildirim; iadeli-taahhütlü mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir). Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile birlikte, mer’i vergi mevzuatı uyarınca fatura aslının da SATICI’ya iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürün/Hizmetlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

10.3. ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün/Hizmet ile beraber iade edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar/tacirler adına düzenlenen sipariş iadelerinde, İADE FATURASI kesilmediği takdirde iade kabul edilmeyecektir.

10.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, yukarıda belirtilenlere ilaveten; a) ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün/Hizmet’i, SATICI’ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün/Hizmet’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Ürün/Hizmet ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. c) İade Formu da ALICI tarafından doldurulup imzalanarak SATICI’ya gönderilmelidir.

10.5. Cayma hakkının kullanılmasını ve iade edilen ürünün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün/Hizmet bedeli ALICI’ya, ödediği şekilde iade edilir. Ürün/Hizmet, SATICI’ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

10.6. ALICI iade edeceği Ürün/Hizmet’in ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürün/Hizmet’i ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Ürün/Hizmet’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Ürün/Hizmet’in teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden ALICI sorumlu olacaktır.

10.7. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın/ürünün değerinde bir azalma olması ya da iadenin imkansızlaşması halinde ALICI, kusuru oranında

SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

10.8. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı da SATICI tarafından iptal edilir.

MADDE 11 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşırı, bikini, mayo vb.) teslimine ilişkin sözleşmelerde

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Ürün/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama,

lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

MADDE 12 – GENEL HÜKÜMLER
12.1. SATICI alacağı Ürün/Hizmetler karşılığında kredi kartı veya havale yoluyla ödeme yapma hakkına sahiptir.

12.2. ALICI’nın Site’den sipariş vermesi, siparişi işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek verdiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın incelemesi için öncelikle kendisinin incelemesine sunulur ve ALICI bunu incelemekle yükümlüdür.

12.3. ALICI’nın verdiği sipariş, kendisi tarafından sipariş onayı verilene kadar geçerliliğini korur.

12.4. ALICI’nın işbu Sözleşme’yi kabul ederek sipariş vermesi halinde, ALICI, SATICI tarafından Site’de yayınlanan; Gizlilik Prosedürü, Teslimat Prosedürü ve Site’nin Kullanım Koşullarına ilişkin diğer şartları da peşinen kabul etmiş sayılır.

12.5. Sipariş, ALICI tarafından onaylanıp; SATICI tarafından kabul edilene kadar SATICI’nın sepette bulunan Ürün/Hizmetler’i sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALICI tarafından siparişin kabul edildiğinin açıkça belirtilmediği ya da sipariş onayı niteliği taşımayan herhangi bir iletişim (e-posta, telefon, faks, sözlü vb.); siparişin site üzerinden onaylandığı anlamına gelmez ve sadece bilgilendirme niteliği taşır. Bu bilgilendirmede sipariş numarası ya da detaylarına dair içerik bulunabilir. Herhangi bir siparişin, herhangi bir sebeple (örn. stokta bulunmama) SATICI tarafından kabul edilmeme hakkı haiz olup; benzeri durumlarda alternatif bir Ürün/Hizmet sunulması söz konusu olabilir, bu durumda ise ALICI tarafından siparişin yeniden oluşturulması gerekebilir.

12.6. ALICI’nın siparişi SATICI tarafından kabul edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme akdedilmiş olur ve SATICI’nın Ürün/Hizmetler’i ALICI’ya yasal olarak sağlama yükümlülüğü bu noktadan itibaren başlar. Sipariş kabulü ancak ALICI’ya, ALICI tarafından belirtilen bildirim yöntemi ile ulaştırılacak “Sipariş Onayı” bildirisinin SATICI tarafından gönderildiği ve açıkça siparişin SATICI tarafından kabul edildiğine dair bildirimin yapılması ile başlar. ALICI’nın sipariş vermesi ile birlikte ödemeyi önden yapma zorunluluğu etkilenmeksizin SATICI tarafından ilgili siparişin faturası siparişin ALICI tarafından teslim alınmasından sonra herhangi bir zamanda gönderilebilir. Siparişin SATICI tarafından kabul edildiği ana kadar, siparişin SATICI tarafından işleme alınmama hakkı saklıdır.

12.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini bankalar veya finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğuı kredi kartı, taksit kart vb. ile

ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar, doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları olup; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden “kredili veya taksitli satış” değildir ve peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

12.8. ALICI siparişi verdikten sonra en geç 24 saat içerisinde verdiği siparişte bir yanlışlık olduğunu fark etmesi halinde, hemen info@bahcoekipman.com e-posta adresine veya yukarıda telefon numarası yazılı Müşteri Hizmetleri’ne bilgi vermekle yükümlüdür. SATICI, elinde olan şartlar dahilinde ALICI tarafından siparişte belirtilecek olan güncellemeyi yapmaya çalışacak olup, gerekli değişikliğin yapılacağının garantisini vermemektedir.

12.9. Sipariş iptallerinde, SATICI tarafından Ürün/Hizmet bedeli tahsil edilmiş ise;

iptalin yazılı olarak ve ürünün de eksiksiz biçimde SATICI’ya ulaşmasından itibaren
14 gün içinde ürün/hizmet bedeli SATICI tarafından ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını; Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemlerinin genellikle asgari üç haftalık bir süre içerisinde gerçekleştiğini bildiğini ve ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.10. SATICI tarafından Site’de gösterilen fiyatın her zaman doğru fiyat olması için büyük çaba sarf edilecek olup, gösterilen fiyatın onayı ancak siparişin SATICI tarafından kabulünün bir parçası olarak gerçekleşir. Fiyatta, Sözleşme’nin akdi anından önce herhangi bir değişiklik olduğunda ise, SATICI güncel fiyatı derhal ALICI’ya bildirecek olup, siparişe SATICI’nın belirttiği yeni fiyat üzerinden devam etmek isteyip istemediğinin teyidi ALICI’dan alınır. ALICI’nın, kendisine bildirilen yeni fiyat üzerinden devam etmek istememesi halinde ise sipariş iptal edilir ve alınan ödeme ALICI’ya iade edilir.

12.11. Sözleşme sadece sipariş onayı alınarak SATICI tarafından teyit edilen Ürün/Hizmetler ile ilgilidir. Sipariş onayına dahil olmayan herhangi bir Ürün’ü SATICI’nın ALICI’ya sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

12.12. ALICI, SATICI’ya, vekiline ya da siteye girilen bilgilerde doğru, eksiksiz ve güncel bilgi sağlamakla yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin ALICI tarafından, SATICI’ya, vekiline ya da Site’ye hemen bildirilmesi zorunludur.

12.13. SATICI, Site’de ve her türlü Site eklenti ve uzantılarında ya da mobil uygulamada yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve diğer bütün bilgileri önceden haber vermeden değiştirme, güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar.

12.14. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

12.15. ALICI, Site’yi ve her türlü Site eklenti ve uzantılarını ya da mobil uygulamayı mer’î mevzuat hükümlerine uygun şekilde kullanmayı, herhangi bir mevzuat ihlalinde bulunmamayı; kamu düzenine, hukuka, kanunlara ve diğer yasal düzenlemelere, genel ahlak ve adap kurallarına aykırı, üçüncü kişilere her nevi kişisel/maddi ya da manevi zarar veya ziyan verebilecek eylemlerde bulunmamayı; spam, virüs ya da truva atı gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın elektronik hiçbir kötüye kullanıma ve zararlandırıcı faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katılmamayı ve bu gibi girişimlerde bulunmamayı; aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai ya da idari yükümlülüklerden tamamiyle ve doğrudan doğruya münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

12.16. Eğer ki Site ve her türlü Site eklenti ve uzantıları ya da mobil uygulama üzerinden SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü kişilere ait ya da üçüncü kişiler tarafından işletilen başka web sitelerine ya da sair içeriklere link verilmiş ise; bu linkler, link verilen internet sitesi ya da sair içeriği ya da bunları işletenler/sahiplerini destekleme amaçlı olmayıp, link verilen içeriklerle ilgili SATICI’nın hiçbir sorumluluğu ya da tekeffülü veya garantisi söz konusu değildir.

MADDE 13- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 14- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 15- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16 -SON HÜKÜMLER
16.1. ALICI tarafından Site’de yayınlanan hiçbir metin, açıklama, görsel veya resim SATICI’nın izni olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ya da tekrar üretilemez. Bu konuda, SATICI’nın fazlaya ilişkin ve diğer davalardan kaynaklanan her türlü alacak, talep ve dava hakları saklıdır.

16.2. Site’yi ve her türlü Site eklenti ve uzantılarını ya da mobil uygulamayı kullanan ya da gezenler tüm bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olurlar.

16.3. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

16.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ALICI tarafından ihlal edilmesi halinde, bu ihlalin her türlü hukuki, cezai ya da idari müeyyidelerinden bizzat ALICI münhasıran ve doğrudan doğruya sorumlu olup, bu nedenle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük yüklenemez. Sözleşme’nin ALICI tarafından ihlali halinde SATICI’nın her türlü yasal ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır.

MADDE 17 – YÜRÜRLÜK
17.1. 17 (on yedi) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, ….. tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.

17.2. ALICI, gerek işbu Sözleşme’de ve gerekse de işbu Sözleşme’nin eki, bütünleyicisi ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, bu suretle satışa konu ürün/lerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. satışa konu ürün/ler ile ilgili tüm bilgiler ve özellikle de cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, bunları okuyarak elektronik ortamda kabul ve teyid ettiğini, bunların ayrıca belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini; ALICI tarafından ön bilgileri ve Ön Bilgilendirme Formu’nu almasını, okumasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme’nin, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme’den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana dek yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICIALICI